Villkor

Dessa villkor ("Avtalet") anger de allmänna villkoren för din användning av mobilapplikationen "INGO Health" ("Mobilapplikationen" eller "Tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster") "). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och INGO Health-utvecklaren ("operatör", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte accepterar villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda tjänsterna. Du bekräftar att detta avtal är ett avtal mellan dig och operatören, även om det är elektroniskt, och det styr din användning av tjänsterna.

ÅLDERSKRAV

Genom att använda tjänsterna representerar och garanterar du att du är myndig enligt tillämplig lag för att bilda ett bindande kontrakt med oss ​​och uppfylla alla ovanstående behörighetskrav.
Användningen av tjänsterna av en användare som anses vara minderårig enligt tillämplig lag är föremål för samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare.
Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda tjänsterna.

KONTO

Full användning av tjänsterna kräver att du skapar ett konto genom att förse oss med information som ditt fullständiga namn, en giltig e-postadress, ett starkt lösenord och viss information relaterad till ditt fysiska tillstånd (till exempel men inte begränsat till: din längd, vikt och övergripande fysisk kondition). Du är ansvarig för all aktivitet som sker i samband med ditt konto. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din underlåtenhet att upprätthålla konfidentialiteten för dina kontouppgifter. Vänligen kontakta oss om du upptäcker eller misstänker något säkerhetsbrott relaterat till tjänsterna eller ditt konto.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna är avsedda för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk.

Operatören ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens att (1) få åtkomst till och använda tjänsterna, (2) åtkomst till och använda programvaran och mobilapplikationerna som tillhandahålls av tjänsterna. Denna licens tillhandahålls endast för din personliga, icke-kommersiella användning och åtnjutande av Tjänsterna som tillåts i dessa Villkor.

Du kommer inte att använda, underlicensiera, kopiera, anpassa, modifiera, översätta, avslöja, förbereda härledda verk baserat på, distribuera, licensiera, sälja, hyra, leasa, tilldela, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, sända, sända eller på annat sätt utnyttja tjänsterna eller någon del därav (inklusive eventuell programvara från tredje part), förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig underförstått eller på annat sätt under några immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Operatören eller dess licensgivare, förutom de licenser och rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa Villkor.

Förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lag får du inte utföra, försöka utföra, eller uppmuntra eller hjälpa andra att utföra något av följande när du använder eller använder tjänsterna: (1) använda, visa, spegla eller rama in tjänsterna eller någon individuellt element inom tjänsterna, inklusive layout och design av alla sidor, utan operatörens uttryckliga skriftliga medgivande; (2) använda operatörens namn, operatörens varumärke eller logotyp, eller operatörens äganderättsinformation utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande; (3) åtkomst till eller manipulera icke-offentliga områden av Tjänsterna, Operatörens datorsystem eller de tekniska leveranssystemen hos Operatörens leverantörer; (4) testa sårbarheten hos något operatörssystem eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder; (5) kringgå alla tekniska åtgärder som implementerats av Operatören eller någon av Operatörens leverantörer eller någon annan tredje part (inklusive en annan användare) för att skydda tjänsterna; (6) få tillgång till tjänsterna genom att använda någon annan mekanism än genom att använda en auktoriserad anslutning av Operatören; eller (7) modifiera, dekompilera, demontera, reverse engineering, manipulera eller på annat sätt försöka härleda källkoden för någon programvara som Operatören tillhandahåller till dig eller någon annan del av tjänsterna.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK

Om du förlitar dig på tjänsterna gör du det enbart på egen risk.

Vårt mål är att tillhandahålla användbar och korrekt information om tjänsterna, men vi ger inget stöd, representation eller garanti av något slag om något innehåll, information eller tjänster. Noggrannheten i de data som samlas in och presenteras genom tjänsterna är inte avsedd att matcha den för medicinska apparater eller vetenskapliga mätanordningar.

Vi är inte ansvariga för riktigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, effektiviteten eller korrekt användning av information som du får via Tjänsterna.

Användning av tjänsterna bör inte ersätta ditt goda omdöme och ditt sunda förnuft.

LÄNKAR TILL ANDRA RESURSER

Även om operatören kan länka till andra resurser (såsom webbplatser, mobilapplikationer, etc.), antyder vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, association, sponsring, stöd eller anknytning till någon länkad resurs, såvida inte det specifikt anges här. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter, tjänster och innehåll från någon annan tredje part som ansvarar för dessa andra resurser. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla resurser som du kommer åt via en länk via Tjänsterna. Din länkning till andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FRISKRIVNINGAR

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer under inga omständigheter Operatören, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare att vara ansvariga gentemot dig eller någon person för indirekta, tillfälliga, speciella, bestraffande, täcknings- eller följdeffekter. skadestånd (inklusive, utan begränsning, skadestånd för hälsoförsämring, hälsokomplikationer, förändrade medicinska och hälsotillstånd, skadestånd för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) dock orsakad, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, vårdslöshet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsedda sådana skador.

Tjänsterna tillhandahåller motiverande verktyg som hjälper dig att nå dina hälsomål. Dina uppsatta mål syftar till att skapa och bibehålla hälsosamma vanor eller öka konditionen. Tjänsterna och operatören är inte en medicinsk eller hälsovårdstjänst och tillhandahåller inte hälsovårdstjänster. Tjänsterna och operatören har inte för avsikt att ersätta professionell medicinsk konsultation, råd eller behandling från kvalificerade läkare eller specialister. Operatören stöder inte några specifika tester, läkare eller läkare, produkter, procedurer eller åsikter. Du måste rådfråga din läkare innan du använder tjänsterna. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring din läkare eller räddningstjänst omedelbart.

Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick", utan garantier av något slag. Utan att begränsa det föregående eller några andra villkor eller avtal som du har med oss, avsäger vi oss uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier som härrör från eller relaterade till dessa villkor eller tjänsterna, inklusive alla garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, tyst njutning, eller icke-intrång, och eventuella garantier som uppstår i samband med handel eller användning av handel. Vi lämnar inga garantier för att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller vara tillgängliga på en oavbruten, säker eller felfri basis.

Detta innebär att även om tjänsterna är avsedda att hjälpa dig att nå dina personliga fitness- och friskvårdsmål, garanterar vi inte att du kommer att uppnå dina mål. Vi ger inget stöd, representation eller garanti av något slag om någon information om tjänsterna, oavsett om de tillhandahålls dig av något innehåll som är tillgängligt via tjänsterna. Vi är inte ansvariga för riktigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, effektiviteten eller korrekt användning av information som du får via Tjänsterna och vi är inte ansvariga för eventuella hälsoproblem som kan bli resultatet av ditt beroende av Tjänsterna. Om du deltar i något hälso-, fitness- eller friskvårdsprogram eller aktiviteter som du lär dig om genom tjänsterna, samtycker du till att du gör det frivilligt och på egen risk. Om du upplever en medicinsk nödsituation när du använder tjänsterna, rådgör omedelbart med en läkare.

SKADEERSÄTTNING

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor för tjänsterna, med verkan när en uppdaterad version av detta avtal publiceras i tjänsterna. Fortsatt användning av tjänsterna efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

ACCEPTERANDE AV DESSA VILLKOR

Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att komma åt eller använda tjänsterna.

KONTAKAR OSS

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till support@ingo.health .

UPPSÄGNING

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller inaktivera ditt konto eller din åtkomst till vissa aspekter eller alla tjänster, eller att avsluta dessa villkor, efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig. Vid en sådan avstängning, avaktivering eller uppsägning kan vi ta bort eller ta bort ditt innehåll och annan information relaterad till ditt konto. Du kan stänga ditt konto när som helst genom att ta bort ditt konto enligt vad som anges i mobilapplikationen.